Definitief uitvoeringsplan 2015-2016

Definitief uitvoeringsplan 2015-2016

Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering heeft het bestuur het uitvoeringsplan aangepast (alleen onderdeel 5. activiteiten ruimtelijke ordening). Hieronder wordt onder zeven punten uitgelegd wat de doelstellingen zijn voor de komende 2 jaar.

 1. Herbezinning op communicatie middels website, mailcirkel, Facebook, Twitter en Mourik

Een aantal jaren geleden onderhielden we contact met elkaar via de mailcirkel en de Mourik. Sindsdien zijn Facebook en Twitter er bij gekomen. Sommige leden zijn actief op de mailcirkel, sommige op Facebook. Dit veroorzaakt soms verwarring bij het sturen van informatie die voor alle leden van belang is. Daarnaast is Facebook weliswaar een besloten groep, maar ook niet-leden participeren hier. Dit is weer lastig bij het delen van gevoelige informatie.

Het lijkt nuttig eens te bekijken op welke wijze wij met deze media omgaan. Tegelijkertijd kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om de Mourik (deels) digitaal te presenteren.

 1. Excursieprogramma

De VWG heeft inmiddels een rijke reeks met excursies die voor leden toegankelijk zijn. In de periode oktober-december 2014 heeft de Vogelwerkgroep een bezoek gebracht aan de Kraanvogels van Diepholz (Duitsland) en aan de Noord-Hollandse kustgebieden. In 2015 hebben tot op heden drie excursies plaatsgevonden (nieuwjaar in de regio, Zeeland en Zuid-Limburg). Tot aan de zomer volgen er nog drie (Sallandse Heuvelrug, De Hamert en Groningen). In de zomer wordt doorgaans gebogen over de excursies voor het volgende jaar (dus oktober tot juni). Het is de bedoeling om de trend van minimaal vijf excursies per jaar, verspreid over zowel het werkgebied als ook andere delen van het land, door te zetten. In de zomervakantie zal gezocht worden naar mensen die deze excursies zouden willen organiseren/leiden en dan zal ook de nieuwe excursieagenda gepresenteerd worden.

Behalve deze verder-weg-excursies heeft de VWG inmiddels een mooie traditie opgebouwd met dinsdagavondexcursies: elke dinsdagavond met de fiets op pad in het werkgebied, meestal vanaf het HD-Gemaal tot het donker de Ooijpolder in. Het is de bedoeling dat deze traditie wordt voortgezet. In de weken voorafgaand aan de ALV zal steeds gezocht worden naar mensen die één of meerdere excursies zouden willen begeleiden. Het streven is om ook andere locaties dan de Ooijpolder aan te doen, maar dat vereist een betere communicatie naar de deelnemers toe. Het schema van deze excursies zal gepubliceerd worden.

 1. Inventarisatieprogramma

De broedvogels van de Gelderse Poort worden al geruime tijd geïnventariseerd, maar de VWG streeft ernaar om ook buiten dit gebied onderzoek naar vogels en vogelaantallen te doen. Elk jaar zal er een oproep naar de leden zijn om een gebied beter te gaan bekijken. We zullen elk jaar een lijst maken met gebieden die al geruime tijd niet bekeken zijn, of gebieden die om een andere reden de aandacht verdienen.

Voor leden die nog niet zo bekend zijn met de methode van het inventariseren, wordt er in samenwerking met Sovon een cursusavond georganiseerd voor potentiële BMP-tellers.

Leden die wel enthousiast zijn over BMP, maar die nog met praktische vragen zitten of die een keertje meegelopen willen hebben, hebben de mogelijkheid om bij één of meerdere inventarisaties mee te lopen. In 2015 is de inventarisatie Elshof (Malden) op die manier toegankelijk gemaakt voor leden. Afhankelijk van de belangstelling hiervoor, zal ook in de komende jaren steeds een gebied/inventarisatie op die manier laagdrempeliger gemaakt worden.

Er zal verder aan de inventariseerders (zowel binnen als buiten de Gelderse Poort) gevraagd worden om een verslagje te schrijven met ten minste de resultaten/aantallen en opvallende zaken. Deze verslagen kunnen worden opgeslagen en beschikbaar gesteld op de website van de VWG en zo een database vormen.

 1. Vogelcursus

In 2015 is wederom een vogelcursus van start gegaan onder de vlag van de VWG, wederom met ongeveer 30 cursisten. Deze keer betreft het een cursus voor (relatieve) gevorderden. Het voornemen is om in 2016 weer te starten met de ‘beginnerscursus’.

De cursus bestaat uit een vijftal avondlezingen/presentaties en evenveel excursies.

Aagezien 2015 voor twee trekkers van de vogelcursus hun laatste jaar is, zal in 2015 actief gezocht worden naar mensen die deze taken willen overnemen.

 1. Activiteiten ruimtelijke ordening

We proberen onze doelen uit de statuten te verwezenlijken door samenwerking (geven van adviezen en informatie) met terreinbeheerders, overheden en andere natuurorganisaties. We gaan slechts in uiterste gevallen over tot het aansturen op wettelijke dwang. In die gevallen dat dit tot aan de rechter komt zullen wij er naar streven om dat samen met andere natuurorganisaties te doen.

Hieronder staat weergeven met welke activiteiten we ons komend jaar bezig gaan houden.

 • Jaarlijks afstemmingsoverleg tussen bestuurslid ruimtelijke ordening en Wetlandwacht.
 • Verder wordt er door het bestuurslid ruimtelijke ordening minimaal één keer per jaar telefonisch contact gezocht met een aantal bestaande samenwerkingspartners. Het doel van dit telefoongesprek is elkaar op de hoogte brengen van ontwikkelingen binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep. De bestaande samenwerkingspartners waarmee contact gezocht zal worden zijn:
  • Geldersch Landschap;
  • Brabants Landschap;
  • Gemeente Wijchen;
  • Gemeente Beuningen.
 • Verder zijn er binnen de vogelwerkgroep de volgende regio-informanten:
  • Gemeente Heumen – Pieter Bruijsten.
  • Voormalige gemeente Groesbeek – Henk Klaassen.
  • Duitse deel werkgebied – Johan Thissen.
  • Gemeente Lingewaard – André Nagelhout.
 • Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de vogelwerkgroep en de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen.
 • Samen met Justin Jansen zal Jordy contact onderhouden worden met de ontgrinder Smals inzake het ontwerp de Riet (Kraaijenbergse Plassen).
 • Samen met de Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal, de duikvereniging Silent Immersion en het Geldersch Landschap zullen afspraken worden gemaakt over het aanleggen en beheren, voor de komende jaren, van het visdiefvlot in de Liendense Waard. Ook wordt er bekeken of dat er visdiefvlotten worden geplaatst in de Gelderse Poort.
 • Samen met Vogelbescherming Nederland zal de vogelwerkgroep bepalen of dat we de Nationale Ombudsman gaan inschakelen voor wat betreft de Roekenkolonie te Batenburg. Verder zal Ernst Bouwes op een geschikt moment een artikel gaan schrijven over dit onderwerp.

Als vogelwerkgroep ontwikkelen we graag een sterk intern netwerk doormiddel van regio-informanten. Deze informanten houden de ontwikkelingen in hun regio in de gaten en wanneer ze dat willen onderhouden ze in principe ook contact met de voor hun regio relevante terreinbeheerders, overheden en andere natuurorganisaties. Dit alles met als doel de kennis te delen en elkaar te versterken.

Wil je voor een bepaalde regio ontwikkelingen in de gaten houden en wellicht contacten onderhouden met relevante terreinbeheerders, overheden en natuurorganisaties geef je dan op als regio-informant. Ook wanneer je reeds goede contacten hebt met terreinbeheerders, overheden en natuurorganisaties (zoals IVN’s) is het relevant op dit te melden aan het bestuurslid ruimtelijke ordening.

 1. Afronden avifauna

Het zal nog een hele klus worden om het jubileumjaar 2015 te kunnen afronden met de presentatie (in november/december) van de digitale regionale avifauna. Voor deze monsterklus, die dan het vijfde schrijfjaar ingaat, moeten nog 39 soortteksten geschreven worden. We zullen ons uiterste best doen maar zijn afhankelijk van de schrijflust van een heel team. Maar het streven is er.

 1. Fotowedstrijd

Het ligt in de bedoeling om een keer per twee jaar een fotowedstrijd te houden. Getracht wordt om daarbij steeds een iets andere invalshoek te nemen. Nog in dit jaar2015 zullen de organisatoren van dit evenement met de plannen komen voor 2016.

 

Reacties zijn gesloten.