Introductie

Introductie

De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken is opgericht op 1 januari 1975 en heeft als doelen:

  • Het beschermen van de vogels zoals die in de vrije natuur voorkomen en de biotoop waarin zij leven.
  • Het bevorderen van de kennis van vogels in relatie tot hun leefomgeving.
  • Het bevorderen van draagvlak voor een ruimtelijke inrichting in stad en buitengebied dat voorziet in een adequate habitat voor vogels in hun verscheidenheid.

We proberen onze doelen primair te verwezenlijken door samenwerking (geven van adviezen en informatie) met natuurbeheerders, overheden en andere natuurorganisaties. We streven hierbij naar een sterk intern netwerk van leden die de ontwikkelingen in hun eigen regio volgen en bij voorkeur ook de contacten onderhouden met de voor hun regio relevante natuurbeheerders, overheden en natuurorganisaties. Zie: Bescherming

Onze slagkracht wordt bepaald door de kennis, kunde en beschikbaarheid van onze leden. We zullen daarom niet in staat zijn deze taken optimaal voor het gehele werkgebied in te vullen. Jaarlijks leggen we in een plan vast welke delen we van het gebied actief zullen zijn. Zie als voorbeeld:
Beleidsplan 2016-2017

We organiseren cursussen, lezingen en excursies voor zowel leden als derden (zie daarvoor de agenda) en geven een aantal malen de Nieuwsbrief uit.

Tot slot voeren we jaarlijks vogelinventarisaties en trektellingen uit, waarvan de resultaten gedeeld worden met SOVON en natuurbeheerders, voor zover deze gebruikt worden in overeenstemming met onze doelstellingen.