Circul van de Ooij

Circul van de Ooij

Persingestraat met stuwwal op achtergrond - foto: Peter Eekelder

Het Circul van de Ooij is een kleikom ingesloten tussen de stuwwal, de Duitse grens, de Waalbanddijk en de Groenlanden. In het verleden overstroomde het gebied elke winter, waarna een vruchtbaar laagje klei achter bleef. Na de bouw van het Hollands-Duits gemaal in 1933 werd de waterstand in het gebied permanent gereguleerd. Het is een open gebied waar de meeste woningbouw op dijkranden en terpen plaatsvond voor de komst van het gemaal. Het dorpje Persingen ligt centraal in het gebied en vormt slechts een restant van het dorp dat bij overstromingen in 1809 en 1820 grotendeels verzwolgen werd door het wassende water. Het gebied wordt gedomineerd door intensieve landbouw.

Kerkje van Persingen in het Circul - foto: Harvey van Diek

In de winter zijn op veel weilanden grote groepen Kolganzen, Toendrarietganzen en Grauwe Ganzen te vinden. Aan de Duitse grens is nog meer overgebleven van het historische meidoornhagenlandschap. Hier is dan een populatie Geelgorzen te vinden. In het hele gebied zijn Roodborsttapuiten vanaf het vroege voorjaar een algemene verschijning. Ook Grasmussen, Kleine Karekieten en Bosrietzanger laten zich hier regelmatig horen. In de marge van de landbouw houden Veldleeuweriken minder goed stand dan Graspiepers. Het Meertje, het ontwateringskanaal van het Wylerbergmeer naar de Waal, heeft enkele jaren geleden een geleidelijke water/land overgang gekregen. De ontstane rietkragen van het Zwanenbroekje bieden broedgelegenheid aan Rietgorzen, Kleine Karekieten, Meerkoeten en Wilde Eenden. Verder zijn in het gebied regelmatig Blauwe Reigers te zien die overvliegen van de kolonie op de aangrenzende Duivelsberg naar de uiterwaarden of de Ooijse Graaf. De Kerkuil deed bij het kerkje van Persingen lange tijd zijn naam eer aan. Op enkele boerderijen kunnen wel nog Steenuilen worden aangetroffen. Patrijzen, voorheen karaktervogels van het gebied, zijn inmiddels nagenoeg verdwenen. Wel roepen in nachtelijke zomers nog Kwartels in de graanvelden van het Circul.

In het agrarische gebied van de Ooijpolder is in de afgelopen jaren een ecologisch netwerk ontwikkeld, bestaande uit kruidenrijke groenstroken, struweel, poeltjes en ecologische oevers van greppels en sloten. Deze ‘groenblauwe dooradering’ van het landschap moet er voor zorgen dat plant- en diersoorten van de omliggende natuurgebieden elkaar kunnen bereiken en zodoende gezonde populaties kunnen handhaven. Daarnaast zijn langs deze elementen boerenlandpaden aangelegd, waardoor de polder ook voor recreanten zeer aantrekkelijk is geworden.

Circul in nevel - foto: Marijn Nijssen