Trektellen

Trektellen

Een van de activiteiten van de VWG is het uitvoeren van trektellingen. Tweemaal per jaar vindt een grote verplaatsing van vogels plaats: eenmaal in het voorjaar, wanneer vogels op weg gaan van hun overwinteringsgebied naar hun broedgebieden in het noorden en eenmaal, in tegengestelde richting, in het najaar. Veel niet-broedvogels doen op deze voor- en najaarstrek Nederland aan: ze komen aan de grond om kort op te vetten of ze vliegen er overheen.

Op inmiddels honderden plaatsen in Nederland en in de rest van de wereld en op een klein aantal plaatsen in het werkgebied worden langsvliegende vogels systematisch geteld. Op die manier worden gegevens verkregen over aantallen trekvogels en veranderingen daarin. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om trekpatronen of bijzondere gebeurtenissen (invasies, reacties op weer, veranderende habitats) bij vogels te documenteren. Voor veel trektellers zijn deze onderzoeksresultaten echter van ondergeschikt belang. Trektellen is bovenal een prachtige hobby die je in staat stelt om te genieten van rust en van langsvliegende vogels, waarmee je vliegbeelden en vluchtroepjes kunt oefenen en waarmee je niet-broedvogels toch in het werkgebied kunt waarnemen.

In de afbeelding hieronder is een overzicht weergegeven van de locaties van de trektelposten in het werkgebied van de VWG Nijmegen eo. Op een aantal van de telposten (de groene pointers) wordt vanaf augustus tot in november frequent geteld. Op andere telposten worden ofwel geen of slechts zeer sporadisch tellingen uitgevoerd ofwel frequent vanaf een later moment in het najaar (oranje pointers).

De blauwe pointer geeft een ringstation aan. Hier worden trekvogels gevangen en van een ring voorzien. Eventuele terugvangst (later, op dezelfde plek of ergens anders) geeft informatie over bijvoorbeeld trekbanen, levensverwachtingen en populatieopbouw van vogels. Het grootste aandeel van de gevangen vogels betreft soorten die juist in de nacht naar het andere eind van de wereld vliegen. In principe kan ringen en terugvangen dus gezien worden als het in kaart brengen van ‘nachttrek’, die anders voor het overgrote deel ongezien voorbij zou gaan.

De grijze pointer betreft een telpost vanaf waar nachtelijke trekvogels worden geteld. Een audiorecorder neemt gedurende de nacht trekgeluiden op en de opname wordt op een ander moment geanalyseerd.

Via de links die te zien zijn bij het klikken op een pointer kunnen de laatste resultaten van elke telpost worden bekeken.