De Gemeenteheide en Bergerheide

De Gemeenteheide en Bergerheide

Bergerheide - foto: Harvey van Diek
Bergerheide – foto: Harvey van Diek

Dit gebied van ongeveer 750 ha bestaat uit oude landbouwgronden, dichtgroeiend stuifzand, droge heide, vennen en naaldbos. Het is gelegen aan de oostzijde van de Maas in Noord-Limburg, ter hoogte van Nieuw-Bergen. Het wordt begrensd door de oude Baan, de Ceresweg en de Siebengewaldse Weg. Aan de zuidkant ligt de grote zandafgraving van het Reindersmeer. De Bergerheide is voor 60% open heidegebied met verspreid staande bomen. In het centrale deel liggen enkele vennen, waarvan het Wolfsven, Meeuwenven en Driessensven het bekendst zijn. Ongeveer 40% van het gebied bestaat uit (voornamelijk) dennenbos, waarvan de Eckeltse Bergen aangemerkt is als natuurreservaat (Stichting het Limburgs Landschap). Een kleine eeuw geleden werden hier de stuifzanden vastgelegd door naaldbosaanplant. De noord- en noordoostkant van het gebied grenst aan open landbouwgebied. In het westelijke deel bevindt zich enige bebouwing. Interessante broedvogels hier zijn de Dodaars, Geoorde Fuut, Nachtzwaluw, Zwarte Specht, Veldleeuwerik, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart en Roodborsttapuit.

 

 

In de winter is het gebied interessant vanwege overwinterende Klapeksters en Blauwe Kiekendieven. In 2004 waren er nog broedgevallen van de Grauwe klauwier en Bonte Vliegenvanger.

Aan de zuidkant ligt het open bos- en heidegebied van de Springberg. Met behulp van een schaapskudde wordt het gebied open gehouden. In de trektijd vinden hier grote groepen een tijdelijk onderkomen. In totaal zijn hier liefst 140 vogelsoorten waargenomen.

Blauwe Kiekendief Foto: Ria Vogels

 

 

 

 

 

 

 

Een uitgebreider artikel over het gebied is te lezen in Mourik nr2 van 2005 die is te downloaden op deze site.