Koers van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken (ALV)

Koers van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken (ALV)

 Inleiding

Op de ALV maart 2012 gingen er stemmen op om het Duitse gedeelte van het werkgebied af te stoten. Aanleiding was o.a. het feit dat Waarneming.nl af wilde van de vervuiling van de bestanden van Observado en Waarneming.nl.  Waarneming.nl trok dit voorstel min of meer in. Het bestuur heeft daarop in 2012 besloten dat er geen dringende reden meer was om een grenscorrectie van het werkgebied door te voeren.

Eind 2014 werd de discussie over het werkgebied opnieuw leven ingeblazen. Het bestuur realiseerde zich dat het  – vooral gezien de omvang van het werkgebied – nauwelijks mogelijk was de doelstellingen,  zoals geformuleerd in de nieuwe statuten,  voor de volle omvang van het werkgebied te realiseren. Het gaat hierbij met name om de beschermingstaak. Tegelijkertijd werd duidelijk dat Waarneming.nl de landsgrenzen strikt zou gaan hanteren als scheidslijn tussen Waarneming.nl en germany.observation.org. Het gevolg hiervan is dat het archief van de VWG vanaf dat moment deels in Waarneming .nl en deels in germany.observation.org  opgenomen zal zijn. Ook kunnen de recente waarnemingen uit het werkgebied niet op één scherm gepresenteerd worden.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft het bestuur stelling genomen en in de Mourik 2014/3 het artikel “Koers van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken”  gepubliceerd. Hierin  geeft het bestuur zijn visie over de te volgen koers en wordt o.a. voorgesteld het Duitse gebied niet langer tot het werkgebied te rekenen. De leden worden via Facebook en de mailcirkel geattendeerd op dit artikel en er wordt een discussieavond aangekondigd. Het bestuur hecht aan transparante meningsvorming onder de leden.

De discussieavond (22 leden aanwezig) vond plaats op 19 januari 2015. Het resultaat van deze avond is teruggekoppeld naar de leden via de mailcirkel en Facebook.

Na de discussieavond is er nog een ontmoeting geweest tussen drie bestuursleden en een drietal verontruste Groesbeekse vogelaars. Uit de gesprekken is gebleken dat in het Groesbeekse en het Duitse gedeelte van het werkgebied veel inventarisaties zijn (en worden)  uitgevoerd. De betrokkenheid van deze Groesbeekse leden met het Duitse gedeelte van het werkgebied is groot.

Het bestuur heeft zich op basis van de resultaten van de discussieavond, de gesprekken met de Groesbeekse leden en binnengekomen brieven een mening gevormd en vastgelegd in deze notitie. Voor verdere achtergronden verwijzen wij naar de in de Mourik 2014/3 gepubliceerde notitie “ De koers van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken” en de hieronder geplaatste bijlage met daarin een (wellicht niet compleet) overzicht met opgetekende voor- en tegenargumenten betreffende het afstoten van het Duitse deel van het werkgebied.

Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2015 vragen wij de leden een besluit te nemen over het gestelde onder de punten 4 en 5.  Maar eerst even terug naar de in 2014 vastgestelde statuten.

Het doel dat we nastreven

Artikel 1.5 uit de statuten: 

Het doel van de vereniging is:

·         Het beschermen van de vogels zoals die in de vrije natuur voorkomen en de biotoop waarin zij leven.

·         Het bevorderen van de kennis van vogels in relatie tot hun leefomgeving.

·         Het bevorderen van draagvlak voor een ruimtelijke inrichting in stad en buitengebied die voorziet in een adequate habitat voor vogels in hun verscheidenheid.

 

Wat gaan we daar voor doen?

 Artikel 1.6 uit de statuten:

De vereniging tracht het gestelde doel zelfstandig dan wel in samenwerking met andere lichamen, instanties en verenigingen te bereiken door:

 • het maken van propaganda, in de ruimste zin van het woord, in het belang van de bescherming van de vogels en hun natuurlijke leefomgeving.
 •  het – al dan niet in samenwerking met derden – geven van adviezen voor de inrichting van de leefomgeving van vogels zowel in het buitengebied als in de stedelijke omgeving.
 • het uitvoeren van vogelinventarisaties in het werkgebied en het uitwerken en archiveren van deze gegevens en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan derden voor zover deze gegevens gebruikt worden in overeenstemming met de doelstellingen van de werkgroep.
 •  het uitgeven van het verenigingsorgaan de “Mourik” en het onderhouden van een website.
 •  voorlichting en educatie aan leden en derden ondermeer door het geven van vogelcursussen, het houden van excursies en lezingen.
 • het – eventueel in samenwerking met andere organisaties – organiseren of faciliteren van activiteiten voor de jeugd met het doel de belangstelling van de jeugd voor natuur en vogels in een vroegtijdig stadium te bevorderen.
 •  het verwerven van subsidies voor financiële ondersteuning voor projecten die het doel van de vereniging kunnen ondersteunen.
 • alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn o.a. door het inspreken, geven van zienswijzen, maken van bezwaar en instellen van beroep.

Hoe gaan we te werk?

Doelen en activiteiten zijn duidelijk in de statuten vastgesteld.  De vraag nu is: kunnen we die ambities ook waarmaken? Hebben wij hier met elkaar de kwaliteit (kennis, kunde), de wil, maar ook de tijd voor? Of zijn onze ambities te groot?  Of is juist ons werkgebied te groot?

The sky is not the limit, zoveel is wel duidelijk. Het bestuur is dan ook van mening dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de manier waarop wij ons kunnen en zullen inzetten. Dit heeft het bestuur samengevat in de onderstaande 3 uitgangspunten:

We zijn geen actiegroep maar proberen onze doelen te verwezenlijken door samenwerking (geven van adviezen en informatie) met terreinbeheerders, overheden en andere natuurorganisaties. We gaan slechts in uiterste gevallen over tot het aansturen op wettelijke dwang. In die gevallen dat dit tot aan de rechter komt zullen wij ernaar streven om dat samen met andere natuurorganisaties te doen.

 • We ontwikkelen een sterk intern netwerk van accountmanagers of regio-informanten. Deze leden houden de ontwikkelingen in hun eigen regio in de gaten en onderhouden in principe ook contacten met de voor hun regio relevante terreinbeheerders, overheden en natuurorganisaties. Met het doel de kennis te delen en elkaar te versterken wordt e.e.a. gecoördineerd vanuit het bestuur (nu Jordy Houkes).
 • Onze slagkracht wordt bepaald door de kennis, kunde en beschikbaarheid van onze leden. We zullen daarom niet in staat zijn deze taken optimaal voor het gehele werkgebied in te vullen. Jaarlijks leggen we in een uitvoeringsplan vast op welke punten en in welke delen van het werkgebied we actief zullen zijn.

Wij vragen de leden op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 hiermee in te stemmen.

Vaststelling werkgebied

De discussie is gevoerd. De meningen lopen sterk uiteen. Als we alles overzien spelen naar het inzicht van het bestuur de volgende (harde) argumenten een rol:

Waarnemingen m.b.v. een smartphone uit het Duitse deel komen terecht in Observado en niet meer in ons eigen regionale scherm. De op de PC ingevoerde waarnemingen uit het Duitse deel vervuilen de landelijke en regionale data en worden onthouden aan Observado. Waarneming.nl wil een einde maken aan onze uitzonderingspositie. Voor ons betekent dit dat het archief van de waarnemingen in de regio niet zonder meer (via de website) zijn te presenteren.

 1. Na de discussieavond hebben we na laten gaan of dat het mogelijk is voor de VWG om juridisch bezwaar te maken tegen eventueel ongewenste ontwikkelingen in Duitsland. Dit blijkt een zeer lastige kwestie te zijn, zie ook het krantenartikel: http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/groesbeek/nederlandse-bezwaren-tegen-windpark-kranenburg-kansloos-1.4780103. De vraag is ook of, los van de juridische mogelijkheden, wij in staat zullen zijn dit soort procedures te doorlopen. Onze kennis van het Duitse recht is zeer beperkt en het lijkt ook lastig om dit via ons bestaande netwerk te verkrijgen. Het is dan ook maar zeer de vraag of we als vereniging onze doelstellingen uit de statuten kunnen waarmaken in het Duitse deel van het werkgebied.
 2. Na de gesprekken met een aantal Groesbeekse vogelaars – leden van de VWG – is gebleken dat er veel inventarisaties zijn en worden gedaan in het Duitse deel van het werkgebied. De verbondenheid van deze vogelaars met dit gebied is groot en gezegd moet worden dat dit niet alleen emotie is, maar dat ook daadwerkelijk veel werk wordt verzet en kennis over het gebied aanwezig is. Zowel van de kant van het bestuur als van de kant van de Groesbeekse vogelaars is geconstateerd dat het pijnlijk is te constateren dat we “ te veel langs elkaar heen hebben geleefd”. Met de blik vooruit hebben we de intentie afgesproken hier verbeteringen in aan te brengen.  Henk Klaassen is bereid gevonden om de rol van regio-informant in te vullen voor de gemeente Groesbeek.  Dit is een belangrijke aanvulling in ons netwerk.
 3. Tot slot de emotie. Het werkgebied is de basis van de VWG en met name leden die al lang lid zijn, zijn hieraan verknocht. Velen van ons kijken er al jarenlang naar vogels of doen daar hun inventarisaties. Het bestuur respecteert die emoties, maar moet tegelijkertijd constateren dat hier geen duidelijke richting in is te ontdekken.

Conclusie:

Alles overziend maakt het bestuur een keuze die niet zonder pijn is. We stellen voor het Duitse deel van ons werkgebied met ingang van 31 maart 2015 af te stoten. Deze keuze is niet unaniem gemaakt: 4 voor; 1 tegen.

Wij vragen de leden op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 hiermee in te stemmen.

 Bijlage.

Een (wellicht niet compleet) overzicht met opgetekende voor- en tegenargumenten t.a.v. het afstoten van het Duitse deel van het werkgebied tijdens de discussieavond op 19 januari 2015.

 Het bestuur bracht de volgende argumenten in voor de discussieavond:

* Waarnemingen m.b.v. een smartphone uit het Duitse deel komen terecht in Observado en niet meer in ons eigen regionale scherm. De op de PC ingevoerde waarnemingen uit het Duitse deel vervuilen de landelijke en regionale data en worden onthouden aan Observado. Waarneming.nl wil een einde maken aan onze uitzonderingspositie.

* Ons netwerk met andere organisaties en de Duitse overheid is beperkt. De regelgeving in het Duitse deel is anders.

* Het aantal waarnemingen, het bezoek door leden en het aantal leden dat in het Duitse deel woont is beperkt.

Argumenten vóór:

* Het is pretentieus/arrogant om als Nederlandse organisatie iets te willen doen in Duitsland.

* De verknochtheid aan het gebied moet niet meespelen. Wat houdt je tegen om het Duitse gebied te bezoeken?

* In het Duitse deel is NABU actief. Waarom zouden wij als Nederlandse organisatie ons daarmee gaan bemoeien?

* Onze doelstellingen zijn al ambitieus (vanwege omvang werkgebied in Nederland zelf) en om dan ook Duitsland nog te willen meenemen is niet realistisch? En als er geen Duitse VWG van de grond is gekomen hoe reëel is dan de kans dat wij als VWG onze doelstellingen daar kunnen verwezenlijken?

*  De meeste leden komen weinig tot niet in het Duitse deel, het aantal leden dat wel gehecht is aan dit gebied is erg in de minderheid

 

Argumenten tegen:

* Enkele leden vinden het zwak dat het bestuur zich te veel laat leiden door waarneming.nl.

* Het is juist van deze tijd om over (verdwijnende) grenzen heen te kijken.

* In het Duitse deel is het niet gelukt om een eigen Duitse VWG van de grond te krijgen waardoor een niemandsland lijkt te ontstaan waar negatieve ontwikkelingen ongecontroleerd kunnen plaatsvinden. Dat kunnen we wellicht voorkomen.

* Onze doelstelling is veel breder dan alleen ruimtelijke ordening. Er ligt een lange traditie van (roofvogel)inventarisatie en onderzoek.

 

Reacties zijn gesloten.