Waarnemingen

Onze Vogelwerkgroep maakt gebruik van Waarneming.nl als online-archiefsysteem. Voor een aantal (bijzondere) soorten is het van belang om extra informatie te geven. Denk bijvoorbeeld aan de juiste plek, het kleed van de vogel of waargenomen gedrag. Ook is het zinvol om aan te geven of de vogel ter plaatse was, nog aanwezig zal zijn of overvloog. Voeg bij bijzondere soorten altijd een beschrijving toe en ondersteun de waarnemingen bij voorkeur met foto’s of geluidsopnamen. Bijzonder staat niet altijd gelijk aan zeldzaam. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om waarnemingen van soorten die in bepaalde jaargetijden eigenlijk niet in ons land verblijven, denk aan een zomergast die toch overwintert. Ook bij dit soort waarnemingen zien we graag een omschrijving. Door moderatoren van Waarneming.nl kan altijd om een extra toelichting bij de waarneming worden gevraagd.

ZIET U EEN BIJZONDERE SOORT, MAAR BENT U BANG VOOR VERSTORING?

Indien u wilt dat uw waarneming wel opgenomen wordt in het archief, maar u wilt er nog geen ruchtbaarheid aan geven (bijvoorbeeld omdat het gaat om gevoelige soorten of nestlocaties), dan kunt u kiezen voor de optie ‘embargo‘. Uw waarneming blijft dan buiten beeld tot een bepaalde door u gekozen datum. Een andere mogelijkheid is om de waarneming te ‘vervagen‘. In dat geval is de waarneming wel zichtbaar, maar de exacte locatie niet; hij wordt vervaagd tot op kilometerhokniveau.

Uw waarnemingen kunt u hier invoeren.

Share Button