Beleidsplan 2016-2017

Het bestuur presenteert het beleidsplan voor de jaren 2016 en 2017

Beleidsplan 2016-2017
VWG Rijk van Nijmegen e.o.

1.    Excursieprogramma
2.    Inventarisatieprogramma
3.    Vogelcursus
4.    Activiteiten ruimtelijke ordening
5.    Jeugdbeleid
6.    Herbezinning op communicatie

1.  Excursieprogramma

De VWG heeft inmiddels een rijke reeks met excursies en andere activiteiten die voor leden toegankelijk zijn. Het streven is om dit de komende bestuursperiode door te zetten en op frequentere wijze activiteiten te organiseren. Het is de bedoeling om elke maand een activiteit aan te bieden. In het voorjaar, zomer en najaar zullen dat met name vogelexcursies zijn verspreid over het werkgebied en soms daarbuiten naar andere vogelrijke gebieden in Nederland. In de winter zullen dat wat vaker lezingen en bijvoorbeeld het visueel jaaroverzicht zijn die binnen plaats zullen vinden. Op deze manier willen we  een afwisselend programma aanbieden. Denk daarbij ook aan een activiteit als een regionale Big Day.
Voor de excursies zal gezocht worden naar mensen die deze excursies zouden willen organiseren/leiden. Daarvoor is de VWG afhankelijk van haar leden, waar zij een beroep op doet. Het wordt gewaardeerd als leden zelf met initiatieven en ideeën komen. Er kan dan samen gekeken worden naar de invulling daarvan. Alle excursies zullen op de website worden aangekondigd.
Behalve deze maandelijkse excursies heeft de VWG inmiddels een mooie traditie opgebouwd met dinsdagavondexcursies: gedurende het voorjaar elke dinsdagavond met de fiets op pad in het werkgebied, meestal vanaf het HD-Gemaal tot het donker de Ooijpolder in. Het is de bedoeling dat deze traditie wordt voortgezet. In de weken voorafgaand aan de ALV zal steeds gezocht worden naar mensen die één of meerdere excursies zouden willen begeleiden. Het streven is om ook andere locaties dan de Ooijpolder aan te doen. Het schema van deze excursies zal gepubliceerd worden op de website.

2.  Inventarisatieprogramma VWG Nijmegen.

Ook dit jaar is weer een oproep gedaan aan onze leden om in andere gebieden te inventariseren, dus buiten de Gelderse Poort, maar binnen de grenzen van het werkgebied. Daar is geen gehoor aan gegeven.
Wel is duidelijk  dat er  van alles gebeurt. Het beeld dat ons bekend is volgt hieronder.
De volgende gebieden worden in 2016 in elk geval geïnventariseerd, buiten de Gelderse Poort:
de Bruuk (Groesbeek)                                            Jeroen Veeken
Zweefvliegveld Maldens Vlak (Malden)                      Jeroen Veeken
Heumen – dorp (Heumen)                                      Jeroen Veeken
Landgoed de Lage Lier (Molenhoek)                          Siem Klaver
Liendense Waard                                   Jordy Houkes, Gerrit Houwen
Leemkuil, Berg en Dal-west (Berg en Dal)                  Clemens Heijmen
Mulderskop (Molenhoek)                                         Fred Hustings
Heumense Schans/Mookerschans (Mook)                 Fred gs
Mookerheide (Mook)                                               Fred Hustings
Tielebeek (Plasmolen)                                            Fred Hustings
Wijchens Ven (Wijchen)                                         Erik van Dijk
Munnekeveld (Wijchen)                                          Erik van Dijk

3. Vogelcursus

In 2016 organiseerde de VWG opnieuw haar jaarlijkse vogelcursus. Het is een op de praktijk gericht basiscursus voor iedereen die meer over vogels te weten wil komen. Het betreft een cursus die start in februari en eindigt in het voorjaar (rond eind mei) en bestaat uit 5 lesavonden (donderdagen) en 5 excursies (zaterdagochtend). De cursisten worden nadrukkelijk gewezen op de VWG en op de dinsdagavondexcursies. In 2016 nam het maximale aantal van 30 cursisten deel. Degenen die zich aanmeldden nadat het 30-tal was bereikt (7 personen) zijn allen op een wachtlijst geplaatst om voor de cursus van 2017 te worden aangeschreven. De verwachting is dat er voldoende aanmeldingen/deelnemers zullen zijn om in 2017 opnieuw een cursus te organiseren.

Met ingang van 2016 zijn twee nieuwe cursusbegeleiders actief. Indien nodig worden andere VWG-leden gevraagd om excursies in een voor hen bekende regio te begeleiden.

4. Activiteiten ruimtelijke ordening 2016-2017
We proberen onze doelen uit de statuten te verwezenlijken door samenwerking (geven van adviezen en informatie) met terreinbeheerders, overheden en andere natuurorganisaties. We gaan slechts in uiterste gevallen over tot het aansturen op wettelijke dwang. In die gevallen dat dit tot aan de rechter komt zullen wij er naar streven om dat samen met andere natuurorganisaties te doen.

Hieronder staat weergegeven met welke activiteiten we ons komend jaar bezig gaan houden.
•    Jaarlijks afstemmingsoverleg tussen bestuurslid ruimtelijke ordening en Wetlandwacht.
•    Verder wordt er door het bestuurslid ruimtelijke ordening minimaal één keer per jaar telefonisch contact gezocht met een aantal bestaande samenwerkingspartners. Het doel van dit telefoongesprek is elkaar op de hoogte brengen van ontwikkelingen binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep. De bestaande samenwerkingspartners waarmee contact gezocht zal worden zijn:
•    Geldersch Landschap;
•    Brabants Landschap;
•    Staatsbosbeheer;
•    Gemeente Wijchen;
•    Gemeente Beuningen.
•    Verder zijn er binnen de vogelwerkgroep de volgende regio-informanten:
•    Gemeente Heumen – Pieter Bruijsten;
•    Voormalige gemeente Groesbeek – Henk Klaassen;
•    Duitse deel werkgebied – Johan Thissen;
•    Gemeente Lingewaard – André Nagelhout.
•    Samen met Staatsbosbeheer worden de mogelijkheden bekeken voor het aanleggen van visdiefvlotten in de Gelderse Poort.
•    Met de gemeente Cuijk worden contacten onderhouden over handhaving op De Geest (vanwege ontmoetingsplek) en de vogeleilandjes op plas 7 (vanwege recreatie) van de Kraaijenbergse Plassen.
•    Het beheer en onderhoud van de Liendense waard zal naar verwachting openbaar worden aanbesteed. De vogelwerkgroep is nauw betrokken bij dit traject. Mogelijk dienen we een zienswijze in op het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland en mogen we meedenken met de aanbestedingsdocumenten van RWS.
•    Bij het nieuwbouwproject Oostflank worden nestgelegenheden voor Gierzwaluwen ingebouwd. Tijdens dit traject voorzien wij de initiatiefnemer van advies.
•    Johan Thissen blijft vanuit de vogelwerkgroep actief betrokken inzake het windmolenpark in het Reichswald.
•    Talis start binnenkort met de renovatie van woningen in de Heilige Stoel, Homberg en Kraaijenberg. De vogelwerkgroep zal er op toezien dat de noodzakelijk compensatie wordt gerealiseerd.
•    De huiszwaluwtil te Lent zal helaas niet meer worden gerealiseerd. Een deel van de subsidie is door Vogelbescherming Nederland nu toegekend voor het aanschaffen van steenuilenkasten. Deze zullen in samenwerking met de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen worden geplaatst in het buitengebied van Wijchen.
•    Indien nodig worden meldingen gedaan bij RVO inzake overtreding van de flora- en faunawet.

Als vogelwerkgroep ontwikkelen we graag een sterk intern netwerk doormiddel van regio-informanten. Deze informanten houden de ontwikkelingen in hun regio in de gaten en wanneer ze dat willen onderhouden ze in principe ook contact met de voor hun regio relevante terreinbeheerders, overheden en andere natuurorganisaties. Dit alles met als doel de kennis te delen en elkaar te versterken.
Wil je voor een bepaalde regio ontwikkelingen in de gaten houden en wellicht contacten onderhouden met relevante terreinbeheerders, overheden en natuurorganisaties geef je dan op als regio-informant. Ook wanneer je reeds goede contacten hebt met terreinbeheerders, overheden en natuurorganisaties (zoals IVN’s) is het relevant op dit te melden aan het bestuurslid ruimtelijke ordening.

5. Jeugdbeleid
In voorgaande jaren was er geen actief jeugdbeleid. We willen hier verandering in brengen. Het uiteindelijk doel is het ontwikkelen van doorlopende en aantrekkelijke activiteiten voor leden vanaf een jaar of 8. Het mooiste is als deze leden langzaam de VWG zelf in groeien, zodat er meer variatie in leeftijd komt. Een eerste stap hierbij zal zijn het geregeld aanbieden van excursies en deze excursies bekend maken. Dit laatste zal onder andere gebeuren middels de website. Ook zal er contact opgenomen worden met andere, vergelijkbare natuurorganisaties die een succesvol jeugdbeleid hebben om ervaringen uit te wisselen.  Ook directe samenwerking met de betrokken organisaties is hierbij denkbaar. Denk hierbij aan VWG Uden en de IVN. Enthousiaste leden zijn meer dan welkom om excursies te leiden of anderszins hun steentje bij te dragen. Neem hiervoor contact op met het bestuurslid ‘Jeugdbeleid’.

6    Herbezinning op de communicatie
Een aantal jaren geleden onderhielden we contact met elkaar via de mailcirkel en de Mourik. Sindsdien zijn Facebook en Twitter er bij gekomen. Sommige leden zijn actief op de mailcirkel, sommige op Facebook. Dit veroorzaakt soms verwarring bij het sturen van informatie die voor alle leden van belang is. Daarnaast is Facebook weliswaar een besloten groep, maar ook niet-leden participeren hier. Dit is weer lastig bij het delen van gevoelige informatie.
Het lijkt nuttig eens te bekijken op welke wijze wij met deze media omgaan. Tegelijkertijd kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om de Mourik (deels) digitaal te presenteren.

Bewaren

Bewaren

Share Button