Erlecomse Waard en Kaliwaal

Tureluur - foto: Harvey van Diek

In de Ooijpolder, halverwege Nijmegen en Millingen a/d Rijn ligt de bij Staatsbosbeheer in eigendom zijnde Erlecomse Waard. Dit gebied, aan de zuidoever van de Waal, is ongeveer 100 hectare groot. Een groot deel daarvan wordt in beslag genomen door het water van de Kaliwaal.

De Erlecomse Waard is in 15 jaar tijd van een doorsnee uiterwaard uitgegroeid tot het meest soortenrijke stroomdalflorareservaat van de Rijntakken in Nederland. Samen met de Kaliwaal hoorde het bij de belangrijkste plekken voor steltlopers in het vogelwerkgebied. De volgende soorten zijn in het juiste jaargetijde aan te treffen: Grutto, IJslandse Grutto, Regenwulp, Wulp, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Bonte Strandloper, Kemphaan, Groenpootruiter, Tureluur, Witgat, Bosruiter, Watersnip, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier en Kievit. De soorten Steenloper, Zilverplevier, Goudplevier, Kanoet en Steltkluut worden hier onregelmatig gezien. Nu moet wel gezegd worden dat de Erlecomse Waard door het begroeid raken van de zandige slikken inmiddels heel wat oude glorie verloren heeft. Dit is mede versterkt door het verder uitdiepen van de rivier waardoor tegenwoordig  minder water in de uiterwaarden komt.

Daarnaast is het een weidegebied waar vroeger soorten als Kwartelkoning, Grauwe Gors en Grutto broedden. De huidige weidevogels hebben het zwaar in het uiterwaardengebied van de Waal. In de nazomer zijn er veel verschillende soorten meeuwen te vinden als Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw en Stormmeeuw.

In het winterhalfjaar en in de trektijd is hier een grote variatie aan ganzen en eenden aan te treffen. Bij de ganzen zijn de Grauwe Gans en de Kolgans het meest talrijk. Kleine aantallen Toendrarietganzen en Nijlganzen zijn ook aan te treffen. Daarnaast zijn er soms kleinere aantallen Brandganzen en exotische ganzen te vinden. De variatie aan eenden is groot: Bergeend, Smient, Krakeend, Wilde Eend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Zomertaling (in de zomer), Tafeleend, Kuifeend en dieper in de winter Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker.

Erlecomse Waard - foto: Harvey van Diek Kaliwaal - foto: Peter Eekelder

 

In de trektijd worden regelmatig Lepelaar, Rode Wouw en Zwarte Wouw gezien. Dwaalgasten duiken op deze plekken ook met enige regelmaat op. Voorbeelden hiervan zijn Dwerggans, Roodhalsgans, Witoogeend, IJseend, Grote Zee-eend, Gestreepte Strandloper, Poelruiter, Kleine Jager, Strandplevier, Vorkstaartmeeuw, Dwergstern, Zeearend, Roodpootvalk, Purperreiger, Roodkeelpieper, IJsgors en Sneeuwgors.

Koereiger - foto: Peter Hoppenbrouwers Sneeuwgors - foto: Peter Hoppenbrouwers Regenwulp - foto: Peter Hoppenbrouwers

 

 

 

 

Share Button