De Hamert

de Hamert

de Hamert

Tussen Wellerlooi en Arcen ligt landgoed De Hamert, 908 ha groot. Dit gebied tussen Maas en Duitse grens, omvat een breed scala aan landschapstypen: de Maasweiden, droge loof- en naaldbossen, heidevelden, vennen, hoogveen, akkers en het snelstromende Geldernsch-Nierskanaal met zijn beekbegeleidend vochtige bos. Het landgoed maakt deel uit van het Nationaal Park de Maasduinen.

Foto: Ria Vogels

Langs de Maas ligt een smalle zone grasland (Stalberg). Afhankelijke van hoogteligging en grondsoort komen hier verschillende vegetaties voor. Sinds enkele jaren worden de stroomdalgraslanden en het aangrenzende bos in het deelgebied de Stalberg begraasd door een kleine kudde Galloways, die het gehele jaar in het gebied verblijft.

Het bos op landgoed De Hamert staat grotendeels op Maasduinen die tijdens de laatste ijstijd zijn opgestoven. De bodem is zeer arm aan voedingsstoffen, waardoor hier weinig planten kunnen leven. Nu bestaat het bos vooral uit aangeplante grove dennen. Centraal op De Hamert ligt een grote oppervlakte heide met enkele verspreide bomen en boomgroepjes. In de open terreindelen liggen verscheidene vennen: het meest westelijke, het Westmeerven, en oostelijk hiervan het zomers vaak droogstaande Heerenven. In de omgeving van beide vennen zijn eind jaren negentig regelmatig plagwerkzaamheden uitgevoerd om de grazige vegetatie te veranderen in een vochtige heidevegetatie. In het zuidelijk deel van De Hamert ligt, ingesloten door een hoge rug van stuifduinen, het Pikmeeuwenwater. Hier komt een restant van vroeger in Nederland veel voorkomend hoogveen voor.

Pikmeeuwenwater. Foto : Herman Rothoff

Pikmeeuwenwater. Foto : Herman Rothoff

Ten zuiden van de Twistedenerweg maakt het landschap een veel weelderiger indruk. Op de relatief voedselrijke en vochtige gronden langs het Geldernsch-Nierskanaal, een rond 1770 gegraven kanaal dat water uit Duitse landbouwgebieden afvoert naar de Maas, staan grote zomereiken en zwarte elzen.

Geldernsch-Niers kanaal Foto: Ria Vogels
Het gebied is op paden vrij toegankelijk voor wandelaars. Er is een invaliden wandelroute uitgezet die vertrekt vanaf het pannenkoekenhuis. Enkele schuilhutten kunnen dienen als rustplaats tijdens de wandeling. Aan de zuidzijde van het Westmeerven bevindt zich een vogelobservatiehut. Meerdere wandelroutes lopen door het heide- en bosgebied vertrekkend vanaf het Pannenkoekenhuis aan de Twistedenerweg of langs de Paaldijk in Wellerlooi. Vogels die in het gebied gezien kunnen worden zijn (afhankelijk van het seizoen) Grote Zilverreiger, Klapekster, Bosruiter, Groenpootruiter, gewone en Zwarte Ooievaar en plevieren. Daarmee is het een natuurgebied van extra grote waarde geworden. Vanuit de vogelkijkhut kan men deze vogels ongestoord bekijken.

 

 

 

 

Share Button