De Vilt

Een bijzonder gebied in het Brabantse deel van het werkgebied wordt gevormd door De Vilt, een van de oudste Maasmeanders van Nederland. Dit natte pareltje ligt tussen Beugen en Oeffelt. Ver voor het begin van onze jaartelling werd deze bocht in de Maas afgesneden waarna hij geleidelijk aan dichtslibde en veenvorming optrad.

De Grote Vilt is het resultaat van natte vervening. Hierbij werd vanaf 1880 veen gebaggerd en te drogen gelegd. De weg die werd aangelegd voor de afvoer, de Moerbaan deelt de Grote Vilt nog steeds in tweeën.

grote Vilt

grote Vilt

Door waterverontreiniging verloor de Vilt, waar ooit Woudaap, Roerdomp en Zwarte Stern tot de broedvogels behoorde, veel van zijn glorie. De plassen leken nog het meest op groene soep.

In 2006 werd een plan opgesteld om het gebied te herstellen. De Oeffeltse Raam, het inmiddels verlaten talud van Duitse spoorlijntje en de nabijgelegen Maasheggen vormden de belangrijkste ecologische verbindingswegen met het omliggende gebied. Middels baggerwerkzaamheden werd de voedselrijke sliblaag verwijderd uit de plassen die momenteel gevoed worden door kwelwater. Fonteinkruid en krabbenscheer moeten in het heldere water weer tot bloei komen. De brede rietkragen herbergen inmiddels weer verschillende rietvogels (Rietzanger, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Rietgors en Bosrietzanger). In het bos zijn Spotvogel, Koekoek, Grauwe en Bonte Vliegenvanger, Zomertortel en Nachtegaal te horen. Zowel Waterpieper als Boompieper en Graspieper zijn recentelijk waargenomen. De Ooievaar bewoont al een aantal jaren een paalnest in het gebied. Ook steltlopers weten het gebied prima te vinden.

Foto : Albert Klarenberg

Foto : Albert Klarenberg

Dat het gebied de nodige aantrekkingskracht heeft op libellen en amfibieën zal niet verwonderen.

Wat noordelijk ligt De Kleine Vilt die na kleiwinning voor de baksteenindustrie ontstond.

kleine Vilt

kleine Vilt

Het landschap van De Kleine Vilt is zo mogelijk nog intiemer dan dat van De Grote Vilt. Dit komt het zangvogelgehalte natuurlijk ten goede.

Foto : André den Ouden

Foto : André den Ouden

 

In 2014 werd hier de Kwak gesignaleerd. Zomertaling en Roodhalsfuut waren ook present alhoewel elk in zijn eigen seizoen. Verder verschilt de lijst met te verwachten soorten niet zo veel van De Grote Vilt.

Blauwborst in de Vilt

Blauwborst in de Vilt

Share Button