Wetlandwacht

Natura 2000-gebieden en wetlands binnen het werkgebied

Natura 2000-gebieden en wetlands zijn twee verschillende begrippen. Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden die onderdeel zijn van een Europees netwerk. Het doel van dit netwerk is om de biodiversiteit op Europees niveau te beschermen. Deze gebieden bevatten vaak bijzondere flora en fauna waardoor ze beschermd worden middels de Europese Vogel- en Habiatrichlijn en de Nederlandse Natuurbeschermingswet. Natura 2000-gebieden worden door de overheid aangewezen via een zogenaamd aanwijzingsbesluit. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.natura2000.nl.
In het werkgebied van de vogelwerkgroep zijn verschillende Natura 2000-gebieden aanwezig zoals De Bruuk, de Rijntakken, Maasduinen, Sint Jansberg en de Oeffelter Meent.

Wetlands zijn, zoals de naam het al zegt, natte gebieden. De officiële omschrijving van ‘wetland’ komt uit het Ramsarverdrag van 1971, ook wel bekend als de Wetland-conventie. Wetlands zijn volgens dit verdrag moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak, of zout, met inbegrip van zeewater waarvan de diepte bij laag water niet meer is dan zes meter. Nederland als waterland vormt voor veel (trek)vogels een belangrijk land. De wetlands in Nederland zijn namelijk erg belangrijk als broed-, doortrek, rui- of overwinteringsgebied. Om deze reden zijn de Wetlands in Nederland aangewezen als Natura 2000-gebied. Omdat wetlands zo belangrijk zijn voor veel vogels, geeft Vogelbescherming prioriteit aan de bescherming van deze wetlandgebieden in Nederland. Dit doen ze in een internationaal verband samen met Birdlife International.

In het werkgebied van de vogelwerkgroep ligt één wetland, namelijk de Gelderse Poort. Dit wetland maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voor de bescherming van deze wetlandgebieden heeft de Vogelbescherming een netwerk van vrijwilligers, de wetlandwachten. Wetlandwachten hebben drie hoofdtaken. Ze verzamelen informatie, vergroten het draagvlak en in veel gevallen doen ze aan actieve bescherming en hebben ze invloed op het beheer. Dit laatste is vooral afhankelijk van de beschikbare tijd die de wetlandwacht heeft. Wetlandwachten volgen alle ontwikkelingen in hun gebied. Samen met de lokale kennis kan een wetlandwacht de bedreiging (of kansen) voor de vogels in een wetland inschatten en deze doorgeven aan Vogelbescherming. Met deze informatie kan Vogelbescherming bepalen of er actie nodig is of niet, eventueel samen met de vogelwerkgroep of andere belanghebbenden.

Het wetland Gelderse Poort bestaat uit twee delen, de Ooijpolder (grofweg de uiterwaarden van de Waal tussen Nijmegen en Millingen) en een stuk Rijnstrangen (de uiterwaarden van de Rijn vanaf Pannerden tot aan Arnhem). Voor het deel Ooijpolder zijn er twee wetlandwachten. Dit zijn Adriaan Vos en Jos van Oostveen. Deze twee wetlandwachten kunnen niet alle ontwikkelingen en verstoringen in de Ooijpolder in de gaten houden. Daarom werken ze samen met de leden van de Vogelwerkgroep. Dit levert een aanzienlijk aantal extra ogen en oren op in het veld. De Vogelbescherming kan samen met de wetlandwachten de Vogelwerkgroep helpen met het beschermen van de Gelderse Poort.
Ook u kunt helpen. Als u op de hoogte bent van ontwikkelingen in de Ooijpolder die verstoring tot gevolg kunnen hebben. Of wanneer u daadwerkelijk verstoring waarneemt dan kunt u dit doorgeven aan een van de wetlandwachten. Voorbeelden zijn ruimtelijke ontwikkelingen waarbij tijdens aanleg of na realisatie verstoring optreed of vormen van recreatie die veel verstoring veroorzaken zoals laagvliegende luchtballonnen, paragliders of andere vliegtuigjes. Foto’s van deze verstoringen activiteiten zijn daarbij van harte welkom.

Neemt u verstorende activiteiten waar of heeft u vragen en of opmerkingen. Neem dan contact op met de wetlandwachten.

Adriaan Vos en Jos van Oostveen
Wetlandwachten
wetlandwacht@vogelwerkgroepnijmegen.nl

Share Button